Mají na to!Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ

Zobrazit kuličky
← Zpět na první stránku

24. „Třetí oči“ ve výuce – podpora od třetí osoby

Téma: Podpora učitele

Třída se dodnes často skládá pouze z dětí a jejich učitele. Učitel je plně zaměstnán výukou a je pro něj velmi těžké, prakticky nemožné sledovat a uvědomovat si, co všechno mění během výuky situaci ve třídě. Například zda není uspořádání prostoru pro některé dítě nevýhodné, jak různé děti reagují na změny způsobu práce během hodiny a podobně. Tento text se věnuje možnosti získat zpětnou vazbu a užitečné informace o průběhu hodiny od třetí osoby.

Praxe

Učitel se musí v první řadě soustředit na vykládání učební látky. Prezentuje nové učivo, sleduje žáky a jejich reakce na výklad, to, zda a jak mu rozumějí, opakuje některé části apod. Dění ve třídě tedy musí sledovat hned na několika úrovních. První úroveň, kterou učitel intenzivně vnímá, je výuka – úroveň vzdělávací. Dále vnímá a sleduje prostor – technickou úroveň a klima třídy – úroveň sociálních vazeb. Pochopitelně podle potřeby sleduje chování některých žáků více, jiní jsou pro něho méně viditelní. V takové situaci nemůžeme vnímat všechny projevy chování, nestíháme třeba postřehnout pozitivní momenty v chování, jednání či aktivitě dětí, u kterých to méně očekáváme. Např. pozornost někdy nevědomě zaměřujeme na děti, které vnímáme jako aktivnější nebo které jsou k nám v prostoru třídy blíže. Sami pak svým chováním vysíláme informace, kterým děti mohou rozumět různě (kupříkladu při chválení třídy sledujeme jen první dvě řady lavic a nedohlédneme dále, resp. některé děti pohledem mineme, aniž bychom je však chtěli vyjmout z adresátů pochvaly). Pro jednoho člověka je proto nesmírně těžké analyzovat a reflektovat všechny situace a všechno dění ve třídě. V tomto ohledu může být přínos třetí osoby (pozorovatele v hodině) opravdu veliký.

„Třetí oči“ nejsou na hospitaci

Z praxe jsou učitelé zvyklí nejvíce na hospitace, které mají stále spíše negativní konotaci. Z hospitace mají pedagogové většinou obavy, do jaké míry bude kritická k jejich metodickým a didaktickým způsobům výuky. Na některých školách začali proto učitelé uvažovat o tom, že do třídy pozvou kolegu, aby se podíval na jejich hodinu a pak jim ji zhodnotil. Tento přístup může velmi pomoci, ale jen v případě, že učitelé vědí, jak si dávat pozitivní zpětné vazby, jak si sdělovat ocenění apod. V případě, že si kolega zapíše vše, co se mu nelíbilo, a po hodině vyučujícímu pouze přečte soupis negativních připomínek, udělá svým přístupem více škody než užitku.

TIP Pamatujme, že změny v chování a jednání se pouhou kritikou nedocílí. Stejně málo přínosné je ale i ocenění ve stylu „pěkně vedená hodina“. Mnohem účelnější jsou pro učitele konkrétní pozitivní postřehy ohledně toho, co se z pohledu „třetích očí“ ve třídě dařilo, nebo konstruktivní připomínky a náměty.

„Třetí oči“ znamenají vstup další osoby do hodiny. Měl by to být někdo, kdo umí pracovat se zpětnou vazbou, kdo si dovede všímat pozitivních detailů, kdo je dovede pojmenovat a kdo postřehne souvislosti mezi reakcemi žáků i učitele. Ve škole to může být kolega pedagog, školní psycholog, speciální pedagog. Přítomnost a následná konzultace pozorovatele může být pro učitele i dění ve třídě velmi užitečnou pomůckou.


Jaký je cíl?

 • podpora pozitivních interakcí mezi dětmi a učitelem
 • podpora zlepšení komunikace (která může váznout nebo být neefektivní)
 • nacházení silných stránek a momentů na straně učitele i dětí
 • kvalitnější výuka
 • podpora efektivnějších způsobů vedení žákovských kolektivů

Co „třetí oči“ nedělají?

 • nemají roli arbitra, který určuje, co je chyba a co není
 • neposuzují a nerozhodují o tom, zda jednání učitele či dětí bylo nebo nebylo správné
 • nehodnotí didaktické postupy či reakce ve výchovných situacích kritikou
 • nezkoumají osobnost učitele
 • nesmí v učiteli nebo v dětech vyvolávat pocity viny

K čemu „třetí oči“ přispívají?

 • slouží jako pomoc a podpora pozitivních prvků v komunikaci v hodině
 • všímají si a „stopují“ situační chování, které vedlo k úspěchu nebo dobrým směrem
 • předávají učiteli vypozorované pozitivní momenty v komunikaci
 • zvědomují silné stránky vedoucí role učitele, které si učitel sám může jen s obtížemi v danou chvíli uvědomit
 • umožní učiteli některé reakce vidět v souvislostech
 • jejich zpětné vazba pomáhá nenásilně eliminovat neefektivní návyky v komunikaci s dětmi
 • přispívají ke kvalitnější výuce a spokojenější a klidnější atmosféře ve třídě
 • mohou napomoci k rozvoji dobrých a funkčních strategií
 • diskutují s učitelem o námětech, jak lze věci dělat jinak
 • mohou pozorovat funkčnost učebny, jak učiteli vyhovuje zařízení třídy či uspořádání lavic
 • mohou pozorovat, jaký prostor mají děti kolem sebe, jak ho využívají apod.

V rámci školy by toto opatření mělo být alespoň základním způsobem systémové. Vedení školy by mělo vědět, kdo z učitelů o službu projevil zájem. „Třetíma očima“ může být i kolega, ale pokud jde do třídy k druhému učiteli, je potřeba o tom informovat vedení školy. Ideální je, pokud učitelé mohou využívat služeb školního psychologa nebo speciálního pedagoga, kteří jsou ve svých pozicích přece jen více nezávislí na vztazích v učitelském sboru.

Rizika

 • pozorovatel není osobnostně vhodný – je příliš kritický k práci druhých, příliš náročný, očekává rychlé změny nebo se snaží pomoci, aniž druhý chce
 • v učitelském sboru nepanuje taková důvěra, aby kolegové navzájem „třetí oči“ mohli využít
 • velmi omezené časové možnosti kolegů v rámci hodinového rozvrhu výuky
 • „třetí oči“ budou zaměňovány či splynou s „klasickou“ hospitací
← Předchozí článek Zpět na hlavní stránku Další článek →

Váš názor/dotaz:

Vyplňte

Vyplňte

Ahoj, já jsem postavička!
 • Zobrazit vše
 • Dítě je pozadu
 • Problém v motivaci, chování
 • Vztahy ve tříde
 • Soužití menšin
 • Rodiče nejeví zájem
 • Učitel je situací unavený
 • Učitel je na situaci sám
 • Dítě často chybí